- ارائه مقالات تخصصی در پانلهای مختلف
- معرفی سازه های برتر
- سخنرانی های علمی و حرفه ای
- صدور گواهینامه های تخصصی
- بازدید از نمایشگاه جانبی