آقای دکتر علی کاوه دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر هرمز فامیلی دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر محمد حسن بازیار دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر پرویز قدوسی دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر ابوالقاسم کرامتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر محمد حسن سبط دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر محسن تهرانی زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای مهندس شاپور طاحونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر محمد زمان کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر محمد تقی کاظمی دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر رسول میرقادری دانشگاه تهران
آقای دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
آقای دکتر نعمت حسنی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر حمزه شکیب دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر محمود یحیایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای دکتر محمدعلی ارجمند دانشگاه شهیدرجائی
آقای دکتر ابوالفضل اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر اقبال شاکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر غلامرضا جلالی فراهانی دانشگاه عالی دفاع ملی
آقای دکتر اسفندیار زبردست دانشگاه تهران
آقای دکتر سعید عرفانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر سهیل محمدی دانشگاه تهران
آقای دکتر غلامرضا هوائی (دبیر کمیته)    دانشگاه صنعتی امیرکبیر