نویسندگان محترم مقالات می توانند فرم تعهدنامه علمی را از اینجا دریافت نمایند.

پس از تکمیل فرم تعهدنامه علمی آن را به همراه فایل مقاله خود از طریق صفحه ارسال مقاله، ارسال نمایید.