فرم ثبت نام در بخش "انتخاب سازه های برتر"

متقاضیان باید بابت ثبت نام در بخش انتخاب سازه ­های برتر، به ازای معرفی هر سازه مبلغ 40/000/000 ریال به حساب انجمن سازه­ ایران واریز نمایند. مبلغ ثبت نام را به حساب 10212967001-042-1877 بانک انصار یا شماره شبا IR200630187704210212967001 به نام انجمن مهندسی سازه ایران یا حساب جاری شماره 322627483 نزد بانک تجارت شعبه­ شهید دادمان کد 1465 و یا شماره کارت 6366-9166-5399-6273 به نام انجمن مهندسی سازه ایران پرداخت نموده و تصویر فیش پرداختی را در سایت بارگذاری نمایید.

نام شخص/ شرکت معرفی کننده پروژه (*)

لطفا نام خود را وارد نمایید
زمینه فعالیت (*)

لطفا عنوان مقاله را وارد کنید
شماره تماس


شماره نمابر

ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)

ورودی نامعتبر
تلفن همراه

ورودی نامعتبر
نام پروژه

ورودی نامعتبر
نوع سازه

ورودی نامعتبر
مشخصات کارفرما

ورودی نامعتبر
مشخصات طراح

ورودی نامعتبر
مشخصات ناظر

ورودی نامعتبر
مشخصات پیمانکار

ورودی نامعتبر
مشخصات مدیریت طرح

ورودی نامعتبر
موقعیت سازه

ورودی نامعتبر
تاریخ شروع و اتمام پروژه

ورودی نامعتبر
توضیح مختصر در خصوص ویژگی های سازه ی مدنظر

ورودی نامعتبر
بارگذاری فایل (*)

ورودی نامعتبر