یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۴۰۲

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی سازه سروکار دارند.
2- همکاری با دستگاهها و نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه تهیه ، ارزیابی ، بازنگری و اجرای طرح ها ، انجام مطالعات و تحقیقات فنی و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .
3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
6- انتشارات کتب و نظریات علمی