دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

در تاریخ 15و16 اسفند92، در محل ساختمان ابونصر فارابي دانشگاه صنعتي اميركبير، دوره آموزشي با حضور اعضاي كميته تخصصي مبحث نهم مقررات ملي ساختمان كشور و با تاكيد بر ويرايش جديد مبحث و آموزش اولين نرم افزار ملي طراحي سازه هاي بتن آرمه برگزار گردید.

 به شركت كنندگان در دوره گواهينامه معتبر اعطا  شد.