دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

انجمن مهندسی سازه ایران با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در تاریخ 18 و 19 مرداد ماه 1394 دوره ی آموزشی ویرایش جدید آیین نامه 2800 را با حضور آقای دکتر سروقد مقدم و دکتر فاروقی برگزار نمود.

در این دوره ذکر مباحث تئوری با آموزش نرم افزار توام بود.و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر حضور در دوره اعطا گردید.