شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲

1- هماهنگی‌های لازم جهت دریافت مجوز نشر نشریات علمی از ارگان‌های مربوطه
2- ایجاد دبیرخانه نشریات انجمن و بسترسازی جهت فعالیت هیأت تحریریه نشریات
3- نظارت بر حسن عملکرد ارکان نشریات
4- انجام هماهنگی جهت چاپ و انتشار و توزیع نشریات انجمن