سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها