پنجشنبه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها