شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها