پنجشنبه, ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها