سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

 

 

 

  Collapse(تخریب) سازه ای – ساختمان کیمیا شهر بم- زلزله دی ماه 1382